Alimentatie

Bij echtscheiding heeft een partner die niet of niet voldoende in het eigen levensonderhoud kan voldoen recht op partneralimentatie. De behoefte ligt aan de levensstandaard ten tijde van het huwelijk. Na de vaststelling van de behoefte wordt gekeken of hiervoor ook draagkracht is.
Partneralimentatie wordt bruto voldaan. De ontvanger betaalt hierover inkomstenbelasting en premie ziektekostenverzekering. Alimentatie wordt wettelijk geïndexeerd. De procentuele verhogingen worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt in de dagbladen en gepubliceerd op www.lbio.nl.

Gehuwden zijn volgens de wet verplicht elkaar te onderhouden...

Kinderalimentatie

U blijft de samen ouders van uw kind

Kinderalimentatie wordt tot het achttiende levensjaar van het kind betaald aan de verzorgende ouder, daarna aan het kind zelf. De alimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de behoefte van het kind. Deze behoefte kan worden uitgerekend op basis van het netto gezinsinkomen. Als de behoefte eenmaal vaststaat wordt uitgerekend wat de draagkracht is van beide ouders. In de meeste gevallen wordt de alimentatie door de rechtbank vastgesteld in een beschikking. Voordeel hiervan is dat u deze kunt laten executeren (ten uitvoer leggen) wanneer er niet wordt betaald. Heeft de betalende ouder in een later stadium een verminderde draagkracht, dan kan vermindering of zelfs nihilstelling worden gevraagd aan de rechtbank. Wanneer de ex-partner de door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie niet voldoet kan de inning worden uitbesteed aan het Lbio of deurwaarder. Het Lbio heeft een website waarop de meeste vragen over kinderalimentatie worden beantwoord: www.lbio.nl. Op deze website, maar ook op www.verder-online.nl.

Alimentatie jong-meerderjarigen

Hoe gaat dat als mijn kind 18 jaar is?

Kinderen van achttien jaar of ouder houden een zelfstandig recht om alimentatie te vragen dan wel af te dwingen. Wanneer deze kinderen geen behoefte meer hebben aan alimentatie, bijvoorbeeld omdat ze genoeg verdienen met een dienstbetrekking of omdat ze trouwen, kan het recht hierop vervallen of moet vermindering of nihilstelling worden aangevraagd. Kinderalimentatie kan nooit worden afgekocht of worden verrekend met hetgeen nog te vorderen is van een ouder!

Partneralimentatie vervalt of vermindert

Wanneer mag ik ophouden met betalen?

Partneralimentatie vervalt zodra de ontvangende partner een nieuwe relatie aangaat en hiermee duurzaam gaat samenwonen. Wanneer ook deze relatie wordt beëindigd herleeft de oude alimentatie niet! U kunt afspreken dat de alimentatiegerechtigde mag bijverdienen (bijvoorbeeld een percentage) of u kunt ook afspreken dat wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen het recht op alimentatie gehandhaafd blijft (al is het voor een bepaalde periode). Dit kan in een convenant worden vastgelegd.

Vermindering of nihilstelling

Vermindering of nihilstelling kan worden aangevraagd bij de rechtbank als de ontvangende partner voldoende inkomsten heeft of kan verkrijgen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit kan ook worden gevraagd als de draagkracht vermindert bij de betalende partner. Wanneer het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit zijn geboren eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Bent u dus een jaar getrouwd geweest, dan hoeft er maar een jaar alimentatie betaald te worden. Als de rechter geen termijn heeft vastgesteld (al dan niet via bekrachtiging van het convenant) eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie in overige gevallen twaalf jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. In een convenant kunt u van deze termijnen afwijken.

„Bent u dus een jaar getrouwd geweest en kinderloos, dan hoeft er maar een jaar alimentatie betaald te worden„
In een convenant kunt u samen bepalen wanneer de partneralimentatie ingaat. Als de rechtbank hierover een besluit moet nemen gaat deze alimentatie pas in nadat de echtscheiding een feit is. Als een van de partners voordien ook alimentatie wenst, kan dat gevraagd worden via een voorlopige voorziening.

Afkoop alimentatie

Ik wil er vanaf. Kan ik de alimentatie afkopen?

Partneralimentatie kan afgekocht worden. Tot de tijd dat er recht ontstaat op partneralimentatie kunnen partijen afspreken dat er huishoudgeld op een bepaalde rekening ter beschikking wordt gesteld of dat bepaalde rekeningen door een van de partners worden voldaan (bijvoorbeeld schoolgeld kinderen, belastingen, gemeentelijke heffingen, zwemlessen of kleding kinderen, de autokosten van de partner).

Alimentatie en bijstand

Ik kom in de bijstand, krijg ik wel mijn alimentatie?

Wanneer beide partners overeenkomen dat er geen alimentatie wordt betaald of wanneer deze is afgekocht en een van de partners moet hierdoor een beroep doen op de Wet Werk en Inkomen (voorheen bijstand), zal de gemeente (een deel van) deze bijstand toch op de andere partner kunnen verhalen. Is er draagkracht dan bestaat de wettelijke verplichting aan de gemeente bij te dragen, zelfs met terugwerkende kracht. Deze verplichting geldt alleen voor zover deze partner draagkracht hiervoor heeft. Uw advocaat kan dit voor u berekenen. Het ontvangen bedrag aan alimentatie komt in mindering op uw bijstandsuitkering.