Partneralimentatie vervalt of vermindert

Wanneer mag ik ophouden met betalen?

Partneralimentatie vervalt zodra de ontvangende partner een nieuwe relatie aangaat en hiermee duurzaam gaat samenwonen. Wanneer ook deze relatie wordt beëindigd herleeft de oude alimentatie niet! U kunt afspreken dat de alimentatiegerechtigde mag bijverdienen (bijvoorbeeld een percentage) of u kunt ook afspreken dat wanneer de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen het recht op alimentatie gehandhaafd blijft (al is het voor een bepaalde periode). Dit kan in een convenant worden vastgelegd.

Vermindering of nihilstelling

Vermindering of nihilstelling kan worden aangevraagd bij de rechtbank als de ontvangende partner voldoende inkomsten heeft of kan verkrijgen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Dit kan ook worden gevraagd als de draagkracht vermindert bij de betalende partner.
Wanneer het huwelijk minder dan vijf jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit zijn geboren eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie na het verstrijken van een termijn die gelijk is aan de duur van het huwelijk. Bent u dus een jaar getrouwd geweest, dan hoeft er maar een jaar alimentatie betaald te worden.
Als de rechter geen termijn heeft vastgesteld (al dan niet via bekrachtiging van het convenant) eindigt de verplichting tot betaling van partneralimentatie in overige gevallen twaalf jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. In een convenant kunt u van deze termijnen afwijken.

„Bent u dus een jaar getrouwd geweest en kinderloos, dan hoeft er maar een jaar alimentatie betaald te worden„

In een convenant kunt u samen bepalen wanneer de partneralimentatie ingaat. Als de rechtbank hierover een besluit moet nemen gaat deze alimentatie pas in nadat de echtscheiding een feit is. Als een van de partners voordien ook alimentatie wenst, kan dat gevraagd worden via een voorlopige voorziening.